SAR Development SK s.r.o. Klincová 37 821 08 Bratislava

a paragrafu 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave tento 

PREPRAVNÝ PORIADOK PRÍLEŽITOSTNEJ (NEPRAVIDELNEJ) DOPRAVY OSOB


Čl. 1
Základné ustanovenia

 1. Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, príručnú batožinu, cestovnú batožinu, psov, domáce zvieratá a zásielky.

 2. Prepravou sa rozumie premiestňovanie osôb a nákladov dopravnými prostriedkami.

 3. Prevádzková povinnosť dopravcu je povinnosť vykonávať osobnú dopravu v súlade s osvedčením o spôsobilosti.

 4. Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťaženosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

 5. Cestovný poriadok obsahuje údaje potrebné na informovanie verejnosti o jednotlivých cenách, príplatkoch a zľavách z neho a o iných úhradách a službách súvisiacich s prepravou cestujúcich.

 6. Tarifa upravuje sadzby základného cestovného, príplatkov a zliav a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožiny, psov a domácich zvierat a s prepravou zásielok. Tarifa obsahuje všetky úhrady, ktoré súvisia s podnikaním dopravcu. Uplatňovanie sadzieb cestovného , príplatkov zliav a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich určujú tarifné podmienky.

 7. Tento prepravný poriadok, cestovný poriadok dopravcu a pokiaľ sa tarifa vzťahuje na príslušnú dopravu, aj tarifa dopravcu sú obsahom návrhu na zmluvu o preprave osôb.


Čl. 2
Rozsah osobnej dopravy

 1. Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca nepravidelnú osobnú dopravu.

 2. Nepravidelná doprava osôb sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb iba určitej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami a v dohodnutom čase, ktorých dopravca prepravuje podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnutú cenu. Je ňou každá príležitosť alebo opakovaná preprava, najmä zájazdová, kyvadlová, okružná a vyhliadková.

 3. TAXI

 4. Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca nepravidelnú dopravu v rozsahu:

 5. diaľková doprava osôb

 6. medzinárodná doprava osôb

 7. mestská a prímestská doprava osôb

 8. osobitná nepravidelná doprava osôb


Čl. 3
Povinnosti dopravcu

 1. Všeobecné povinnosti dopravcu sú

 2. vykonávať dopravu podľa tohto prepravného poriadku,

 3. označiť každé vozidlo používané na podnikanie svojím obchodným menom,

 4. zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel a o cestujúcich,

 5. zabezpečiť, aby v každom vozidle , ktoré sa používa na podnikanie bol doklad o oprávnení podnikať,

 6. zabezpečiť , aby všetky vozidla, ktoré sa používajú na podnikanie, parkovali alebo garážovali vo vlastných priestoroch, alebo na vymedzených stanovištiach v obci, ak obec zriadila na tieto účely vymedzené priestory, byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom, príjemcom vecí a tretím osobám.

 7. vydať cestujúcemu, ktorý zaplatil cestovné a požiadal o to, doklad o zaplatení pokiaľ nebola doprava zaplatená na účet

 8. starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu batožiny a umožniť im používanie spoločenských, kultúrnych a sociálnych zariadení na zastávkach,

 9. postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody,

 10. utvárať podmienky, ktoré umožňujú prepravu telesne postihnutých osôb a zrakovo postihnutých osôb a zvýšiť pohodlie prepravy starých ľudí a matiek s malými deťmi,

 11. Pri nedostatku miesta vo vozidle je dopravca povinný prednostne prijať na prepravu cestujúcich, ktorí si vopred zaobstarali platný cestovný lístok alebo spiatočný cestovný lístok.

 12. Dopravca nie je povinný cestujúcemu ktorý s ohľadom sa do vozidle nezmestí zabezpečiť náhradnú dopravu pokiaľ nemá potvrdenú písomnú objednávku alebo zakúpený cestovný lístok predom.

 13. Pri obsadzovaní vozidla sa uprednostňujú písomné objednávky cez webovú stránku dopravcu, až následne sa zaraďujú do dopravy telefonické a sms objednávky.


Čl. 4
Zmluva o preprave osôb

 1. V nepravidelnej doprave osôb dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave osôb zaslaním objednávky, telefonickou alebo sms objednávkou, rezerváciou dopravy cez www stránku, zaplatením cestovného. Jednotlivé spôsoby sa nevylučujú.

 2. Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas ( § 760 Občianskeho zákonníka).

 3. V nepravidelnej doprave osôb dopravca prepravuje určitú skupinu cestujúcich podľa vopred uzatvorenej zmluvy o preprave osôb.

 4. V nepravidelnej doprave osôb prepravná povinnosť dopravcu vyplýva z vopred uzatvorenej zmluvy o preprave osôb.

 5. V nepravidelnej doprave osôb dopravca nemá prevádzkovú povinnosť.

 6. V nepravidelnej doprave dopravca nemá povinnosť zverejňovať časy na jednotlivých miestach nakládky a vykládky. Časy uvedené na webových stránkach sú len orientačné a menia a upravujú sa podľa konkrétnych objednávok.

 7. Čas cesty sa berie a ako čas celkovej cesty vozidla zo Slovenska späť na Slovensko.


Čl. 5
Práva cestujúceho

 1. Cestujúci má právo

 2. na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu až po miesto podľa objednávky (nástupné a výstupné miesta uvedené na stránke dopravcu), kam zaplatil cestovné, v prípade že ho dopravca s ohľadom na objektívne príčiny nemôže zaviezť až na nástupné/ výstupné miesto, prípadne na adresu v zahraničí, vráti mu dopravca adekvátnu časť cestovného

 3. za objektívne príčiny sa považuje porucha vozidla, nedostatok cestujúcich z východzieho miesta,alebo na miesto vykládky, dopravca v tomto prípade môže vysadiť cestujúceho na príslušnej autobusovej alebo vlakovej stanici podľa výberu

 4. za východzie miesto pre dopravu sa považuje vždy mesto Trenčín

 5. Cestujúci má právo na vrátenie cestovného po Slovensku vo výške ceny cestovného lístka z Trenčína do nástupného miesta kam chcel pôvodne cestujúci cestovať

 6. V zahraničí má cestujúci nárok na vrátenie cestovného ktoré sa vypočíta z rozdielu ceny medzi cieľom cesty a miestom výstupu cestovného podľa platného cenníka zverejneného na stránke dopravcu

 7. na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky alebo zmluva o preprave osôb, aj cestovnej batožiny ,psa a domácich zvierat tým istým vozidlom,

 8. požadovať od osádky vozidla alebo dispečera potrebné informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy,

 9. na miesto vo vozidle , ak je pripravený na prepravu najneskôr päť minút pred odchodom vozidla z nástupného miesta alebo v čase nastupovania do vozidla na inom mieste podľa objednávky na dopravu

 10. na vrátenie cestovného ak sa preprava neuskutočnila a cesta bola uhradená vopred

 11. Cestujúci má po nastúpení do vozidla právo obložiť po jednom mieste na sedenie pre seba a pre ďalšieho cestujúceho, ktorý ide s ním z tej istej zastávky; ak zaplatil cestovné mimo vozidla, musí mať platný cestovný lístok aj pre ďalšieho cestujúceho. Za obložené sa považuje miesto, na ktoré cestujúci položil časť odevu alebo iný vhodný predmet. Kto obloží miesto neoprávnene, je povinný ho ihneď uvoľniť. Cestujúci, ktorý opustí svoje miesto bez toho, že by ho obložil, stráca naň právo.


Čl. 6
Povinnosti cestujúceho

 1. Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval vozidlo a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a osádku vozidla.

Cestujúcim nie je dovolené

 1. prihovárať sa vodičovi počas jazdy

 2. pískať, spievať, hlučne sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež púšťať nahlas reprodukovanú hudbu a reč pokiaľ s tým nesúhlasia všetci členovia posádky a cestujúci vo vozidle)

 3. otvárať dvere a okná, vykláňať sa z vozidla a vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety

 4. fajčiť vo vozidle a v zariadeniach určených pre cestujúcich

 5. konzumovať alkoholické nápoje vo vozidle

 6. nastupovať do vozidla, ktoré je plne obsadené alebo ktoré vodič vyhlásil za obsadené

 7. zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča.

Ďalej je cestujúci povinný

 1. rešpektovať pokyny a príkazy člena osádky alebo dispečera

 2. nastupovať do vozidla a vystupovať z neho iba na zastávkach a keď vozidlo stojí a vodič alebo iný člen osádky dá na to pokyn; nastupovať a vystupovať mimo zastávky možno iba na pokyn vodiča alebo iného člena osádky vozidla

 3. zaplatiť cestovné a na výzvu vodiča alebo iného člena osádky vozidla

 4. strpieť zistenie totožnosti privolaným príslušníkom PZ, ak pri kontrole jej preukázanie odmietne.

V prípade nedodržania týchto pravidiel a ak vodič alebo iný člen posádky upozorní cestujúceho na ich nedodržiavanie môže byť cestujúci vylúčený z dopravy a vysadený z vozidla, v prípade neuposlúchnutia výzvy na opustenie vozidla sú vodiči oprávnený privolať príslušníkov PZ a požiadať ich o asistenciu pri vyložení cestujúceho. Pri nútenom vylúčení z dopravy cestujúci nemá právo na vrátenie cestovného.


Čl. 7
Osobitné práva niektorých cestujúcich

 1. Cestujúcemu, ktorý pred nastúpením do vozidla oznámil vodičovi, že má obmedzenú schopnosť pohybu, umožní vodič bezpečné nastúpenie a vystúpenie.

 2. Držiteľa preukazu ŤZP-S môže sprevádzať len dospelá osoba po dovŕšení 18. rokov. V prípade nevidomého cestujúceho môže sprevádzať aj vodiaci pes, alebo dieťa po dovŕšení 6. rokov.

 3. Cestujúci, ktorý sa pohybuje na invalidnom vozíku, sa prepravuje len v prípade, že má zabezpečeného sprievodcu, ktorý ho sprevádza počas prepravy od nástupnej zastávky po výstupnú zastávku. Cestujúci na invalidnom vozíku môže byť prepravovaný len vo vozidle na tom uspôsobenom. Pri nesplnení tejto podmienky cestujúci na invalidnom vozíku nebude prijatý na prepravu.

 4. Za naloženie , ako aj vyloženie cestujúceho na invalidnom vozíku zodpovedá jeho sprievodca, ktorý nástup a výstup cestujúceho na invalidnom vozíku oznámi vodičovi.

 5. Preprava detí do šiestich rokov bez sprevádzania cestujúcim starším ako 18 rokov nie je dovolená.


Čl. 8
Vylúčenie osôb z prepravy

 1. Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú viditeľne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevov alebo iných dôvodov môžu byť cestujúcim na ťarchu.

 2. Vodič alebo iný člen osádky vozidla alebo dispečer je oprávnený z prepravy ďalej vylúčiť

 3. osoby bez platného cestovného lístka, ktoré nesplnia povinnosť zaplatiť cestovné, prípadne prirážku a úhradu podľa tohto prepravného poriadku,

 4. osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich a osoby, ktoré aj po upozornení pracovníka dopravcu nedodržiavajú ustanovenia prepravného poriadku a povinnosti cestujúceho uvedené v v článku 6

 5. Osoby ktoré sú evidentne pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných látok

 6. Vylúčenie z prepravy po začatí cesty treba uskutočniť tak, aby neohrozilo zdravie alebo bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo odvodu obce je neprípustné.

 7. Cestujúci, ktorý bol z prepravy vylúčený neprávom, má právo na vrátenie cestovného, prípadne dovozného.


Čl. 9
Vzťahy cestujúceho a členov osádky

 1. Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči osádke vozidla disciplinovane a v čase, keď vozidlo stojí na zastávke.

 2. Členovia osádky vozidla dávajú cestujúcim potrebné pokyny tak, aby nedošlo k narušeniu pokojnej prepravy.


Čl. 10
Preprava batožiny cestujúceho

 1. Ak cestujúci má batožinu, dopravca ju prepravuje buď spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom (príručná batožina) alebo oddelene ( cestovná batožina ), a to za podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom a cenníkom.

 2. Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim, pod jeho dohľadom a na jeho zodpovednosť v odkladacom priestore spravidla nad sedadlom. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča. Príručná batožina sa prepravuje bezplatne.

 3. Cestovná batožina sa v zásade prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom vodiča mimo priestoru vozidla, určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať. Cestovná batožina sa prepravuje za dovozné v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedenými v cenníku.

 4. Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo hmotnosť možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle alebo v osobitnom priestore na batožiny a živé zvieratá, pokiaľ sú splnené osobitné podmienky ustanovené pre ich prepravu.

 5. Z prepravy sú vylúčené

 6. veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi

 7. nabité strelné zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy

 8. veci, ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť odev cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia

 9. veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu

 10. batožiny, ktorých celková hmotnosť presahuje 50 kg

 11. batožiny, ktorých celková hodnota presahuje 350,- €.

 12. Cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine šperky, ceniny alebo peniaze.

 13. Osoby oprávnené na nosenie strelnej zbrane môžu vziať so sebou do vozidla zároveň so zbraňou primerané množstvo nábojov, pokiaľ sú uložené v opaskoch na náboje, v poľovníckych kapsách, skrinkách a v podobných obaloch.

 14. Lovecká strelná zbraň musí mať pri nezlamovacom type vybratý uzáver, zlamovacia musí byť prelomená a oba typy s prázdnymi nábojovými komorami.

 15. Ako batožinu možno vziať so sebou do vozidla, pokiaľ to obsadenie vozidla dovoľuje, prenosnú oceľovú fľašu s vykurovacím kvapalným plynom pre domácnosť (ďalej len „fľaša“) alebo nádobu, ktorá obsahuje vykurovaciu naftu (ďalej len „nádoba“). Pre prepravu vykurovacieho plynu a vykurovacej nafty sa stanovujú tieto podmienky:

 16. cestujúci je povinný pri nastupovaní do vozidla ohlásiť prepravu fľaše alebo nádoby vodičovi,

 17. fľaša alebo nádoba nesmie byť poškodená, ani zvonka znečistená a musí mať tesne uzavretý uzáver,

 18. v jednom vozidle je dovolené prepravovať jednu alebo dve fľaše s celkovým obsahom najviac10 kg alebo jednu alebo dve nádoby s celkovým obsahom najviac 20 l; súčasne sa v jednom vozidle nesmú prepravovať obidva druhy palív,

 19. cestujúci počas prepravy zabezpečí fľašu alebo nádobu proti prevráteniu, pádu alebomechanickému poškodeniu, cestujúci umiestni fľašu alebo nádobu vo vozidle na mieste, ktoré určí vodič alebo ktoré je pre prepravu nádob a fliaš vyhradené miestnou úpravou dopravcu; keď týmto spôsobom nie je určené miesto pre umiestnenie fliaš alebo nádob, umiestni ich na zadnej alebo strednej plošine vozidla.

 20. elektrické akumulátory možno brať so sebou do vozidla ako batožinu len vtedy, ak odplyňovacie otvory sú zabezpečené zaskrutkovanou zátkou tak, aby z nich kvapalina nemohla vystreknúť; ak sú nabité, póly musia byť zabezpečené tak, aby nenastal skrat. Elektrické akumulátory nesmú byť zvonku znečistené a musia byť vždy postavené na podlahe.

 21. Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou drobné domáce a iné malé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzavretých klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín. Tarifa určuje, kedy sa za prepravu zvieraťa platí dovozné.

 22. Bez schránky možno vziať do vozidla psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na krátkom vodítku. V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky. V čase zvýšených nárokov na prepravu môže vodič prepravu psa bez schránky odmietnuť. Ustanovenie tohto odseku s výnimkou prvej vety sa nevzťahuje na psov sprevádzajúcich nevidomé osoby.

 23. Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla najviac 3 batožiny, mimo času zvýšených nárokov na prepravu môže cestujúci so súhlasom vodiča vziať so sebou do vozidla ešte ďalšie batožiny.

 24. Za batožinu sa nepovažujú drobné predmety, ktoré možno podľa potreby držať na lone alebo v ruke.

 25. Vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. V prípade ak vodič určí za miesto prepravy batožiny batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak je žiadúce, tiež, aby sa s ňou zaobchádzalo určitým spôsobom alebo aby sa ukladala v určitej polohe.

 26. Cestujúci je povinný na požiadanie poskytnúť dopravcovi pri ukladaní alebo pri vykladaní batožiny primeranú pomoc.

 27. Batožinu musí cestujúci uložiť v autobuse tak, aby neohrozovala bezpečnosť, nesťažovala výkon služby vodičom a neobmedzovala nastupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.

 28. Ktoré batožiny sa prepravujú zadarmo a za ktoré batožiny sa platí dovozné, ako aj výšku dovozného, určuje cenník. Hmotnosť a miery batožiny pre účely určenia výšky dovozného si dopravca zisťuje podľa prevádzkových možností vážením, meraním alebo odhadom.

 29. Ak sa batožina prepravuje mimo priestoru cestujúceho, cestujúci je povinný pri skončení prepravy hlásiť sa ihneď o jej vydanie. Cestujúci je povinný pri vydávaní batožiny z batožinového priestoru predložiť vodičovi platný batožinový lístok a presvedčiť sa o tom, že vydaná batožina mu prináleží.

 30. Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.

 31. Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci (zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou sú z prepravy vylúčené, cestujúci je povinný ich z vozidla odstrániť. Ak cestujúci neposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného a dovozného.

 32. Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina, oznámi to príslušnému zamestnancovi dopravcu a zabezpečí, aby opustená batožina bola odovzdaná príslušnému zamestnancovi v sídle dopravcu oproti potvrdeniu o jej odovzdaní.

 33. Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny zodpovedá dopravca len vtedy, keď cestujúcemu vznikne škoda v dôsledku udalosti osobitou povahou prevádzky motorového vozidla.

 34. Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od jej prevzatia do jej vydania pri skončení prepravy cestujúceho. Ak škoda bola spôsobená cestujúcim, vadnosťou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť, alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.

 35. Pri strate alebo zničení cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu, najviac však do výšky 350 €. Okrem toho je povinný znášať dovozné, ktoré cestujúci zaplatil za stratenú alebo zničenú cestovnú batožinu.


Čl. 11
Osobitné ustanovenia pre medzinárodnú dopravu.

 1. Pre medzinárodnú dopravu platia ustanovenia predchádzajúcich článkov primerane, pokiaľ v tomto článku nie je stanovené inak.

 2. Cestovné lístky medzinárodnej dopravy sú spravidla vydávané na meno a sú neprenosné.

 3. Cestujúci si môže zakúpiť jednosmerný cestovný lístok, spiatočný cestovný lístok na pevný dátum, alebo spiatočný cestovný lístok s otvoreným dátumom spiatočnej cesty. Otvorené cestovné lístky platia v zásade 6 mesiacov. Dátum spiatočnej cesty si môže cestujúci zarezervovať osobne alebo telefonicky, vždy však v dostatočnom časovom predstihu. Cestovné lístky si môže cestujúci zakúpiť u dopravcu, v sieti zmluvných predajcov dopravcu , v prípade voľných miest aj priamo u vodiča.

 4. Cestovný lístok si cestujúci môže kúpiť najskôr 2 mesiace pred dátumom odchodu.

 5. Vodič môže v zásade vystaviť cestovný lístok len na jednotlivú alebo spiatočnú cestu.

 6. Preprava detí do 12 rokov bez sprievodu dospelej osoby je vylúčená, deti od 12 do 15 rokov môžu cestovať bez sprievodu dospelej osoby jedine s písomnou žiadosťou zákonného zástupcu, že dieťa cestuje na jeho zodpovednosť. Dopravca nenesie zodpovednosť za deti mladšie ako 15 rokov cestujúce bez sprievodu dospelej osoby.

 7. Cestovné sa nevracia v prípade, ak cestujúci poruší predpisy alebo zákony tranzitných alebo cieľových štátov, alebo bol zdržaný colnými, prípadne pasovými autoritami. Nepreplácajú sa ani nevyužité cesty.

 8. Jeden kus príručnej batožiny sa prepravuje zdarma.

 9. Je dovolené prepravovať najviac 2 kusy cestovnej batožiny. Tretia a ďalšia batožina sa prevezme na prepravu iba v prípade voľného miesta v batožinovom priestore a za príplatok. Celková hmotnosť batožiny nesmie presiahnuť 50 kg

 10. Jedna batožina nesmie presahovať hmotnosť 30 kg.

 11. Každý kus batožiny musí byť označený menom a adresou cestujúceho.

 12. Z prepravy sú vylúčené veci, ktorých preprava do zahraničia podlieha osobitným predpisom.

 13. Dovozné za batožinu je v cenníku príslušnej medzinárodnej linky. Cenník je k nahliadnutiu na webovej stránke dopravcu a je len orientačný, s prihliadnutím na cieľové miesto cesty sa môže cena meniť.

 14. Preprava zásielok a batožín bez cestujúceho nie je povolená , pokiaľ to neumožňujú samostatné nariadenia dopravcu.

 15. Nadrozmerné batožiny ako napr. lyže, sánky, detské kočíky /len v zloženom stave/ je možné prepraviť len v prípade voľného miesta v batožinovom priestore. Vodič nie je povinný prijať tieto batožiny na prepravu, ak to kapacita batožinového priestoru nedovoľuje.

 16. Preprava zvierat bez sprievodu je v medzinárodnej doprave vylúčená.

 17. Za neprecestované cestovné lístky, resp. po odchode spoja z nástupnej zastávky sa náhrada neposkytuje.


Čl. 12
Vrátenie cestovného v medzinárodnej a diaľkovej doprave

 1. Cestujúci má možnosť bez udania dôvodu stornovať cestovný lístok. Storno môže vykonať buď predajca alebo dopravca. Za stornovanie cestovného lístka sa účtujú nasledovné poplatky:

 2. ak cestujúci stornuje cestovný lístok 72 a viac hodín pred odchodom spoja, je mu odrátané 0%-né storno z ceny cestovného lístka

 3. ak cestujúci stornuje cestovný lístok alebo dopravu menej ako 72 hodín a viac ako 56 hodiny pred odchodom spoja, je mu odrátané 50 %-né storno z ceny cestovného lístka

 4. ak cestujúci vráti cestovný lístok alebo zruší dopravu menej ako 56 hodín pred odchodom príslušného spoja z nástup- nej zastávky, z ceny cestovného sa odráta 100 %-tný storno poplatok

 5. Ak chce cestujúci stornovať cestovný lístok alebo dopravu po lehote určenej pre bezdôvodné stornovanie, môže tak urobiť formou písomnej žiadosti na adresu dopravcu z nasledujúcich dôvodov:

 6. Zdravotné dôvody – ak sa cestujúci nemohol zúčastniť cesty, na ktorú mal zakúpený cestovný lístok z dôvodu choroby alebo úrazu. K žiadosti o vrátenie cestovného je potrebné doložiť lekárske potvrdenie, ktoré potvrdzuje dôvod nevycestovania. Z ceny doloženého cestovného lístka sa odpočítava 20%-tný storno poplatok.

 7. Úmrtie – v prípade úmrtia cestujúceho, alebo blízkeho príbuzného cestujúceho je pri žiadosti o vrátenie cestovného za neprecestovaný cestovný lístok storno poplatok odpustený.

 8. Duplicitná kúpa – v prípade straty, poškodenia alebo odcudzenia cestovného lístka môže cestujúci požiadať dopravcu o vystavenie duplikátu cestovného lístka. Toto vystavenie je spoplatnené poplatkom vo výške 20% z ceny pôvodného cestovného lístka.

 9. Nenastúpenie do vozidla bez písomného storna cesty bude sankcionované vo výške 100% cestovného a zmluvnej pokuty vo výške 100 % cestovného.


Čl. 13
Nepravidelná doprava osôb.

 1. Dopravca vykonáva nepravidelnú dopravu osôb vnútroštátnu a medzinárodnú.

 2. Dopravca uzatvorí zmluvu o preprave osôb v nepravidelnej doprave na základe objednávky objednávateľa, ak to umožňujú jeho prevádzkové možnosti a ak dôjde k dohode o všetkých náležitostiach prepravy.

 3. Zmluva o preprave osôb v nepravidelnej doprave sa uzatvára zásadne písomne. Návrh zmluvy vypracúva na základe objednávky objednávateľa dopravca.

 4. Podstatnými náležitosťami zmluvy sú: rozsah prepravy (odkiaľ, kam, počas akej doby a pod.), miesto a čas pristavenia autobusu, cena prepravy a splatnosť ceny, prípadne dohoda o zložení primeranej zálohy. Náležitosťami zmluvy sa stanú i osobitné požiadavky objednávateľa v súvislosti s prepravou, v rozsahu, v akom ich dopravca akceptuje. Zmluva je uzatvorená podpisom zmluvných strán, resp. vykonaním prepravy, ak sa pre zmluvu výslovnou dohodou zmluvných strán nevyžadovala písomná forma.

 5. Zmluvou sa dopravca zaväzuje objednávateľovi prepraviť cestujúcich a ich batožinu do dojednaného miesta (miest) riadne a včas. Dopravca je povinný prepravu vykonať v dohodnutom rozsahu a za dojednaných a prepravným poriadkom ustanovených podmienok. Objednávateľ sa dopravcovi zaväzuje, že on i cestujúci splnia dojednané a prepravným poriadkom stanovené podmienky, a že zaplatí za prepravu.


Čl. 14
Vykonanie dojednanej prepravy

 1. Objednávateľ prepravy je povinný určiť vedúceho prepravy, ktorý je v úlohe jeho zástupcu oprávnený s dopravcom rokovať o priebehu prepravy, prípadne dohodnúť zmenu dojednaných podmienok.

 2. Dopravca je povinný vykonať dojednanú prepravu s odbornou starostlivosťou. Na splnenie zmluvy o preprave osôb môže použiť aj iného dopravcu, pritom zodpovedá tak, ako keby dopravu vykonal on sám.

 3. Na plnenie zmluvy o preprave osôb je dopravca povinný v objednanom čase pristaviť vozidlo, ktoré zodpovedá dohodnutým podmienkam. Pri poruche vozidla počas prepravy je dopravca povinný zabezpečiť náhradné vozidlo.

 4. Ak sa pri preprave vyskytne prekážka, pre ktorú nemožno v ceste pokračovať za dohodnutých podmienok a vopred sa nedohodol ďalší postup pre takýto prípad, o ďalšom postupe rozhoduje vedúci prepravy. Za prekážku v ceste sa považuje aj cesta s počtom cestujúcim menším ako je počet nutný na úhradu nákladov na dopravu. Dopravca má právo na náhradu za účelne uskutočnené výkony, aj keď dopravu nevykonal v dojednanom rozsahu, resp. vykonal vo väčšom rozsahu. Ak sa tak stalo z príčiny na jeho strane, má dopravca právo na náhradu, len keď objednávateľ mal alebo mohol mať z takto vykonanej prepravy prospech.


Čl. 15
Zmena a zrušenie zmluvy

 1. Objednávateľ prepravy alebo ním určený vedúci prepravy môže navrhnúť zmenu zmluvy pred začatím prepravy i počas prepravy, dopravca vyhovie návrhu, ak to dovoľuje jeho prevádzka, ak tým nie je ohrozená bezpečnosť prepravy alebo iný všeobecný záujem a ak zmena nemá podstatný vplyv na cenu prepravy, ináč len po splnení podmienky, že bude dojednaná zmena ceny prepravy.

 2. Zrušiť zmluvu možno dohodnúť vždy, kým nebola preprava započatá. Objednávateľ však je povinný nahradiť v takomto prípade účelne vynaložené náklady súvisiace s prípravou prepravy, prípadne straty ktoré má dopravca blokovaním vozidla a vodičov na takúto zrušenú prepravu.


Čl. 16
Osobitné práva a povinnosti cestujúcich v nepravidelnej preprave osôb

 1. Ak dojednaná preprava podlieha konaniu podľa osobitných predpisov, najmä colných a zdravotno-bezpečnostných, je objednávateľ prepravy (vedúci prepravy) povinný vykonať sám všetky opatrenia týkajúce sa cestujúcich. Ak sa konanie týka cestujúcich, vedúci prepravy je povinný zabezpečiť ich prítomnosť a potrebnú činnosť.

 2. Vedúci prepravy zodpovedá za udržanie poriadku vo vozidle a za dodržiavanie ustanovení zákona a prepravného poriadku týkajúcich sa povinností cestujúcich. Je povinný zabezpečiť, aby cestujúci boli po prerušení cesty vždy včas prítomní a pripravení na dohodnutý odchod, resp. určí maximálnu dobu čakania.

 3. Vedúci prepravy zabezpečí, aby cestujúci dôsledne rešpektovali pokyny vodiča, resp. povereného pracovníka dopravcu smerujúce k zabezpečeniu bezpečnosti alebo plynulosti prepravy.

 4. Na povinnosti cestujúcich sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 6 tohto prepravného poriadku, pokiaľ nebolo v zmluve o preprave výslovne dohodnuté inak.

 5. Na prepravu batožín a zvierat sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 11 tohto prepravného poriadku.


Čl. 17
Odstúpenie od zmluvy a vyrovnanie záväzkov

 1. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:

 2. dopravca nepristavil vozidlo riadne a včas, a to ani po dohodnutom náhradnom čase pristavenia,o čase pristavenia vozidla informuje dopravca telefonicky

 3. vodič (osádka) vozidla nie je pri pristavení vozidla spôsobilý viesť vozidlo, resp. nie je vybavený potrebnými dokladmi,

 4. ak dopravca nemôže vykonať prepravu alebo ak ju nemôže vykonať za dojednaných podmienok, je povinný objednávateľa prepravy o tom včas upovedomiť. Ak objednávateľovi nevyhovujú dopravcom navrhnuté podmienky, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť.

 5. Dopravca je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak:

 6. objednávateľ nezaplatil zálohu na prepravu

 7. objednávateľ neurčil na prepravu vedúceho prepravy, resp. určený vedúci dopravy nie je spôsobilý zabezpečiť povinnosti vyplývajúce pre neho zo zmluvy o preprave a tohto prepravného poriadku,

 8. ak cestujúci majú zjavný záujem prepravovať ako batožinu veci ináč vylúčené z prepravy.

 9. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomnou formou (e – mailom, telegramom alebo faxom)

 10. Vyrovnanie záväzkov sa ďalej riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.


Čl. 18
Nájdené veci

 1. Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich vo vozidle a opustenú batožinu odovzdá vodič alebo iný člen osádky príslušnému zamestnancovi v sídle dopravcu. Zaobchádzanie s nájdenými vecami je ustanovené osobitnou smernicou dopravnej spoločnosti.

 2. Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru oproti potvrdeniu.

 3. Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne je povinná preukázať vlastníctvo nájdenej veci


Čl. 19
Mimoriadne udalosti počas prepravy

 • Členovia osádky vozidla sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru vozidla, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúcich alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky vozidla alebo iných osôb povinní:

 • poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc

 • urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,

 • urobiť opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.

 • Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa ods.1.


Čl. 20
Záverečné ustanovenia

 1. Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

 2. Tento prepravný poriadok je účinný dňom 1.2.2013

 3. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.

 4. Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie.

Bratislava 01.02.2013